VZN obce Rajecká Lesná

Autor: Martin Bros, Zverejnené: 11.02.2015, Aktualizované: 05.05.2021
 
1531-VZN-dan-z-nehnutelnosti.pdf
1532-VZN-dan-za-psa.pdf
1533-VZN-ZS-MS-2014.pdf
1534-VZN-dan-za-ubytovanie.pdf
VZN o nájomných bytoch..pdf
1535-VZN-dan-za-KO-a-drobne-stavebne-odpady.pdf
VZN - výška príspevku v MŠ.pdf
1683-1546-1538-VZN-c.-1-2015-o-verejnych-vodovodoch-a kanalizáciach.pdf
VZN - o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach 2015.pdf
VZN- o výške príspevku v MŠ a ZŠ 2015.pdf
VZN - daň za KO 2015.pdf
VZN - ZŠ dotácie 2015.pdf
VZN č. 1-2016 o nakladaní s KO a DSO.pdf
VZN č. 2-2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.pdf
VZN č. 3-2016 o miestnom poplatku za KO a drobný stavebný odpad.pdf
VZN č. 4-2016 prevádzkový poriadok pohrebiska a DS.pdf
VZN č. 3-2017 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady.pdf
VZN č. 4-2017 o podmienkach poskytovania soc. služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby.pdf
VZN č. 5-2017 o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na žiaka ZŠ MŠ.pdf
VZN č. 6-2017 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách ašk. zariadeniach.pdf
VZN č.5-2017 -dodatok 2019 na prevádzku na mzdy a žiaka ZŠ.pdf
VZN č. 1-2019 - stravné ZŠ, MŠ.pdf
Dodatok č. 1 - k zásadám hospodárenia s majetkom obce.pdf
VZN č. 2-2019- verejné priestranstvo Rajecká Lesná.docx.pdf
VZN č. 3-2019 - spoločný školský obvod.pdf
VZN č. 4_2019 -príspevok na mzdy a prevádzku na dieťa.pdf
VZN č. 5-2019 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
prilohy-abcdefghi-k-vzn-62_2019.pdf
VZN č. 62_2019 ŽSK.pdf
priloha-1-2-k-vzn-62_2019.pdf
VZN č. 63_2019 ŽSK.pdf
VZN č.1_2020 o nakladaní s KO a DSO.pdf
VZN č. 2_2020 o zásadách tvorby a čerpania FO.pdf
VZN 3_2020 - o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach.pdf
VZN č. 4_2020 o miestnom poplatku za KO a DSO.pdf
VZN č. 5_2020 o dani z nehnuteľností.pdf
VZN č. 6_2020-príspevok na mzdy a prevádzku na dieťa.pdf
Dodatok č. 1 k VZN o nakladaní s KO a DSO.pdf