Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Autor: Jana Miková, Zverejnené: 14.06.2019, Aktualizované: 14.06.2019
 V zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje dňa 25.07.2019 za deň konania voľby hlavného kontrolora Obce Rajecká Lesná, ktoré sa uskutočnia na Obecnom úrade v Rajeckej Lesnej...
Písomnú prihlášku s potrbnými dokladmi je potrebné v zalepenej obálke s označením Voľba hlavného kontrolora obce Rajecká Lesná -Neotvárať doručiť osobne alebo poštou na adresu Obecný úrad Rajecká Lesná, Rajecká Lesná 82, 13 15 Rajecká Lesná najneskôr 14 dní predo dňom konania voľby t.j. do 11.07.2019 do 15.00 hodine....viac v prílohe